انرژیهای تجدیدپذیر در ایراناین شماره از خبرنامه پروژه به انرژی های تجدیدپذیر در ایران اختصاص یافته است. در این شماره، وضعیت کنونی انرژی های تجدیدپذیر، مشوقهای موجود، چالشها و فرصتهای توسعه آنها درایران بیان شده است.

دانلود فایل//isti.ir/XTvf